TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng

Phòng Tài chính kế toán có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - kế toán.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu trong lĩnh vực tài chính

Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý tài chính đúng quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch tài chính

  1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung và dài  hạn.
  2. Xây dựng các quy định và định mức thu, chi phù hợp. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc điều chỉnh dự toán.
  3. Lập kế hoạch ngân sách hàng năm.
  4. Huy động và khai thác các nguồn thu hợp pháp dựa trên quy định của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của Trường.
  5. Xây dựng hệ thống các định mức thu từ các nguồn khác nhau. Rà soát, bổ sung, cập nhật hệ thống các định mức thu phù hợp với thực tế.

Xem tiếp