Biểu mẫu dành cho cán bộ

AttachmentSize
Office spreadsheet icon BM.01.TCKT_.QT_.01-BC KET QUA TH CONG TAC NAM.xls36 KB
Office spreadsheet icon BM.02.TCKT_.QT_.01-KE HOACH CONG TAC NAM.xls35 KB
File BM.01.TCKT_.QT_.02-GIAY DE NGHI TAM UNG.docx19.88 KB
File BM.02.TCKT_.QT_.02-GIAY DE NGHI THANH TOAN.docx19.96 KB
File BM.03.TCKT_.QT_.02-BANG KE TONG HOP CHI TIEN.docx19.94 KB
File BM.04.TCKT_.QT_.02-GIAY THANH TOAN TAM UNG.docx20.81 KB
File BM.05.TCKT_.QT_.02-BANG TONG HOP TT TAM UNG.docx18.63 KB
File BM.06.TCKT_.QT_.02-BANG KE TT TIEN CONG TAC PHI.docx20.23 KB
File BM.07.TCKT_.QT_.02-BANG TT TIEN THUE NGOAI.docx22.82 KB
File BM.08.TCKT_.QT_.02-BANG CHAM CONG.docx24.98 KB
File BM.09.TCKT_.QT_.02-BANG CHAM CONG LAM NGOAI GIO.docx24.6 KB
File BM.10.TCKT_.QT_.02-BANG TT TIEN LAM THEM NGOAI GIO.docx21.29 KB
File BM.11.TCKT_.QT_.02-BANG TT TIEN -KHONG KHAU TRU THUE.docx20.14 KB
File BM.12.TCKT_.QT_.02-BANG TT TIEN-KHAU TRU THUE.docx19.97 KB
File BM.13.TCKT_.QT_.02-BANG KE MUA HANG.docx22.65 KB
File BM.14.TCKT_.QT_.02-HOP DONG-NGHIEM THU-THANH LY HD KHOAN VIEC.docx28.85 KB
File BM.15.TCKT_.QT_.02-GIAY DI DUONG.docx20.47 KB
File BM.16.TCKT_.QT_.02-BANG TT TIEN GIANG.docx25.29 KB
File BM.17.TCKT_.QT_.02-BANG TT TIEN GIANG VUOT GIO.docx20.81 KB
File BM.18.TCKT_.QT_.02-BANG TT HOI DONG BVLV-LUAN AN.docx25.34 KB
File BM.19.TCKT_.QT_.02-BIEN BAN XET CHON.docx23.1 KB
File BM.20.TCKT_.QT_.02-QD PHE DUYET KQ LUA CHON DV CUNG CAP.docx34.3 KB
File BM.21.TCKT_.QT02_PHIEU GIAO NHAN NVL-CC-DC.docx14.55 KB
File BM.22.TCKT_.QT_.02-BIEN BAN GIAO NHAN TSCD.docx25.94 KB
File BM.23.TCKT_.QT_.02-BIEN BAN XAC NHAN SO DU TAM UNG.docx23.54 KB
File BM.24.TCKT_.QT_.02-GIAY BIEN NHAN TIEN.docx17.53 KB
File BM.25.TCKT_.QT_.02-DU TOAN DOAN DI CONG TAC.docx20.91 KB
File BM.26.TCKT_.QT_.02-QUYET TOAN DOAN DI CONG TAC.docx20.93 KB
Microsoft Office document icon BM.05-ĐK-TCT-BANG DANG KY MA SO THUE.doc109 KB
Microsoft Office document icon BM.20-ĐK-TCT-TO KHAI DANG KY NGUOI PHU THUOC.doc71.5 KB
Microsoft Office document icon BM.01.TCKT_.QT06-DON THAM GIA DAU GIA MUA HANG THANH LY.doc45 KB
File BM.02.TCKT_.QT_.06-PHIEU DAU GIA.docx18.29 KB
File BM.03.TCKT_.QT06-BIEN BAN DAU GIA.docx28.09 KB