I. Chức năng

Phòng Tài chính kế toán có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - kế toán.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Tham mưu trong lĩnh vực tài chính

Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý tài chính đúng quy định của pháp luật.

 1. Kế hoạch tài chính
 1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung và dài  hạn.
 2. Xây dựng các quy định và định mức thu, chi phù hợp. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc điều chỉnh dự toán.
 3. Lập kế hoạch ngân sách hàng năm.
 4. Huy động và khai thác các nguồn thu hợp pháp dựa trên quy định của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của Trường.
 5. Xây dựng hệ thống các định mức thu từ các nguồn khác nhau. Rà soát, bổ sung, cập nhật hệ thống các định mức thu phù hợp với thực tế.
 1. Thực hiện phần hành kế toán về chế độ tài chính theo quy định
 1. Tổ chức và điều hành bộ máy kế toán.
 2. Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về công tác tài chính – kế toán.
 3. Kiểm soát các hoạt động chi tiêu đúng chế độ.
 4. Lập báo cáo tài chính, thống kê, phân tích cung cấp thông tin kế toán cho Hiệu trưởng để ra quyết định quản lý.
 5. Lập báo cáo tài chính theo quý, năm, theo quy định và đột xuất khi có yêu cầu.
 6. Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và khai thác các nguồn thu căn cứ vào các văn bản luật, quy định, định mức hiện hành của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ hoạt động của Trường và kế hoạch của Trường.
 7. Hướng dẫn xây dựng dự toán chi. Kiểm soát chi tạm ứng căn cứ theo tiến độ các hoạt động, dự toán chi tiết đã được duyệt, nguồn kinh phí.
 8. Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ kế toán căn cứ theo chế độ chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
 9. Tư vấn về các vấn đề tài chính cho các chương trình/hợp đồng đào tạo, dự án, đề tài liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước.
 10. Giám sát, kiểm tra, đôn đốc tận thu.
 11. Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn kế toán: phản ánh các thông tin kinh tế cập nhật trên sổ kế toán theo đúng quy định của Bộ Tài chính.
 12. Kiểm soát các khoản thanh toán tạm ứng căn cứ quy định về thanh toán tạm ứng của Trường. Đôn đốc các cá nhân, đơn vị thanh toán các khoản tạm ứng đúng thời gian, đúng hoạt động. Tham mưu biện pháp xử lý thanh toán tạm ứng chậm và người chịu trách nhiệm đôn đốc thanh toán tạm ứng.
 13. Kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định của Nhà nước và đột xuất theo yêu cầu của Trường.
 14. Thực hiện tự chủ tài chính, hướng dẫn, phối hợp các đơn vị trong Trường và các đơn vị liên quan theo dõi, thực hiện đúng các quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ công chức; chế độ chính sách về học phí, học bổng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học viên, sinh viên của Trường.
 15. Tổng hợp, phân tích các thông tin kinh tế, các yếu tố tác động, đánh giá hiệu quả kinh tế cung cấp cho Hiệu trưởng để ra quyết định quản lý.
 16. Thực hiện luân chuyển tài liệu, chứng từ kế toán qua các khâu, người xử lý, giải quyết đúng thời gian theo quy định.
 17. Thực hiện lưu giữ tài liệu, chứng từ kế toán theo quy định của Pháp luật.
 1. Công tác khác.
 1. Cập nhật văn bản Luật, các quy định và hướng dẫn về tài chính - kế toán.
 2. Xây dựng quy chế làm việc; xây dựng, bổ sung quy chế về chế độ, quy trình làm việc của phòng Tài chính kế toán để thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính kế toán.
 3. Cập nhật bổ sung kiến thức về lĩnh vực TCKT.