I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý các hoạt động tài chính, kế toán của Trường theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính kế toán..

II. Nhiệm vụ

  1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu lập kế hoạch tài chính phù hợp với chiến lược phát triển Trường; xây dựng các quy chế, quy định, quy trình về tài chính, kế toán theo quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của Trường.
  2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường quản lý có hiệu quả các nguồn thu hợp pháp từ thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường (đào tạo, dịch vụ, nghiên cứu khoa học, tài trợ, viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác).
  3. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác quản lý các khoản chi đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả phục vụ các nhiệm vụ của nhà trường (đào tạo, dịch vụ, nghiên cứu khoa học, tài trợ, viện trợ và các nhiệm vụ khác).
  4. Thực hiện công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các báo cáo khác theo quy định.
  5. Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ tài liệu kế toán theo đúng quy định của Luật kế toán.
  6. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản trị, quản lý tài chính, kế toán phục vụ thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
  7. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà trường.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.