Phòng Tài chính - Kế toán

Tầng 1 nhà 3 tầng
Điện thoại: 84-4-6 266 2402
Fax.: (04) 3 845 2738
Email: ptckt@huph.edu.vn