Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng 206 Nhà A
Điện thoại: 84-024-62662402
Email: ptckt@huph.edu.vn