Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

Nguyễn Thị Thanh Nhã

(Trưởng phòng -Kế toán trưởng)

Thạc sỹ kinh tế

 

ntn@huph.edu.vn

Trần Thị Kim Bình

(Chuyên viên)

Cử nhân kinh tế

  • Thủ Quỹ

tkb@huph.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Thành

Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

  • Kế toán 

 

ntkt@huph.edu.vn

Vũ Yến Nhi

(Chuyên viên)

Cử nhân Tài chính ngân hàng

  • Kế toán ngân hàng, kho bạc

vyn@huph.edu.vn

Chử Hương Linh

(Chuyên viên)

Cử nhân kinh tế

  • Kế toán lương
  • Kế toán thanh toán PK, Trung tâm xét nghiệm

chl@huph.edu.vn

Bùi Thị Thanh Lâm

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 

  • Kế toán thuế
  • Kế toán thanh toán

bttl@huph.edu.vn