Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

Nguyễn Thị Thanh Nhã

(Trưởng phòng -Kế toán trưởng)

Thạc sỹ kinh tế

 

ntn@huph.edu.vn

Trần Thị Kim Bình

(Chuyên viên)

Cử nhân kinh tế

  • Thủ Quỹ

tkb@huph.edu.vn

Nguyễn Thị Dư Ngân

(Chuyên viên)

Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

  • Phụ trách học phí

 

ntdn@huph.edu.vn

Vũ Yến Nhi

(Chuyên viên)

Cử nhân Tài chính ngân hàng

  • Kế toán ngân hàng, kho bạc

vyn@huph.edu.vn

Phí Thị Ánh Tuyết

(Chuyên viên)

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

  • Kế toán thanh toán, kế toán thuế

ptat@huph.edu.vn

Bùi Thị Thanh Lâm

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 

  • Kế toán tổng hợp

bttl@huph.edu.vn

Đinh Thị Ngà

(Chuyên viên)

Cử nhân Học viện Ngân hàng

       *   Kế toán thanh toán TTXN, PKĐK

dtn3@huph.edu.vn