Nguyễn Thị Kim Thành

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Thạc sĩ tài chính ngân hàng
  • Experience
  • Email

Nguyễn Thị Kim Thành

(Chuyên viên)

Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

  • Kế toán tổng hợp

ntkt@huph.edu.vn