Nguyễn Thị Kim Thành

  • Job
    Phó trưởng phòng kế toán
  • Specialized
    Thạc sĩ tài chính ngân hàng
  • Experience
  • Email
Phó trường phòng

Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

  • Kế toán tổng hợp

ntkt@huph.edu.vn