Bùi Thị Thanh Lâm

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Experience
  • Email

Bùi Thị Thanh Lâm

 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 

  • Kế toán thuế
  • Kế toán thanh toán

bttl@huph.edu.vn