Phòng Tài chính kế toán thông báo triển khai thu học phí trích nợ tự động từ tài khoản sinh viên như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên cử nhân chính quy từ năm thứ nhất đến năm thứ ba

2. Thời gian thực hiện: từ học kỳ 1 năm học 2019-2020

3. Cách thức triển khai: sinh viên vui lòng xem file thông báo đính kèm

Lưu ý:

- Đối với lớp Kỹ thuật xét nghiệm y học 1 đi thực tập từ 19/08/2019 đến 13/10/2019, lớp trưởng thu vào ngày 15/10/2019.

- Khi điền Mẫu số 02: các bạn điền các thông tin và ký ghi rõ họ tên. Còn 2 thông tin là số tài khoản và thời hạn ủy quyền các bạn làm như hướng dẫn sau

       + Sinh viên đã có tài khoản BIDV: điền số tài khoản của mình

       + Sinh viên chưa có tài khoản BIDV: để trống, NH BIDV CN Ba Đình sẽ tự điền khi mở xong tài khoản cho sinh viên

       + Thời hạn ủy quyền: 

                 * Sinh viên năm thứ nhất:      từ ngày:   để trống     đến ngày: 31/08/2023

                 * Sinh viên năm thứ hai:    từ ngày: để trống       đến ngày: 31/08/2022

                 * Sinh viên năm thứ ba:    từ ngày: để trống       đến ngày: 31/08/2021

Trân trọng.

Phòng TCKT