Phòng Tài chính kế toán xin gửi thông báo thu học phí Học kỳ 1 NH 2019-2020 và BHYT năm 2020 đối với sinh viên CNCQ từ năm thứ hai đến năm thứ tư chi tiết theo file đính kèm.

Lưu ý:

Tiền Bảo hiểm Y tế: 

+ Sinh viên năm thứ tư nộp 9 tháng, từ ngày 01/01/2020 đến 30/09/2020: 46.935 đ/tháng x 9 tháng = 422.415 đồng

+ Sinh viên năm thứ hai và năm thứ ba nộp 12 tháng: từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020: 46.935 đ/tháng x 12 tháng = 563.220 đồng

+ Sinh viên thuộc các đối tượng: hộ nghèo, cận nghèo; trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; dân tộc thiểu số sống trong vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, sống tại xã huyện đảo, thân nhân người có công với cách mạng không phải nộp tiền BHYT.

Trân trọng,

Phòng TCKT