Phòng TCKT thông báo về việc thu học phí Học phí Học kỳ 2 NH 2019-2020, sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm. 

Trân trọng,

Phòng TCKT