Phí Thị Ánh Tuyết

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
  • Experience
  • Email

Phí Thị Ánh Tuyết

(Chuyên viên)

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

  • Kế toán lương
  • Kế toán thanh toán Phòng khám, Trung tâm xét nghiệm

ptat@huph.edu.vn