Chử Hương Linh

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Cử nhân kinh tế
  • Experience
  • Email

Chử Hương Linh

(Chuyên viên)

Cử nhân kinh tế

  • Kế toán lương
  • Kế toán thanh toán Phòng khám, Trung tâm xét nghiệm

chl@huph.edu.vn